“Regionalna drasta jako imaterielne zdźědźinstwo”

Serbske drasty charakterizuja Łužicu a su do dźensnišeho kruty wobstatk kultury, wosebje při hajenju nałožkow, ale tež z wulkim woznamom za turizm.

Prawidłownje prócuja so zamołwići z pěstowarnjow a šulow, z drastowych a domizniskich towarstwow, z rejowanskich skupin a z chórow, sobudźěłaćerjo muzejow a drastowych skupin kaž tež druzy na serbskej drasće zajimowani wo to, zo so serbska drasta dale zdźerži a nosy. Spěchowanske programy zmóžnja podpěry. Tak maja tež sobudźěłaćerjo tajkich srědki přizwolacych zarjadow a załožbow wliw na dalewobstaće serbskeje drasty jako regionalny charakteristikum.

Spěšne hospodarske wuwiće a z tym zwisowace změny wuskutkuja so tež na hladanje drasty. Wažna wěda wo wšelakorosći, wo woznamje, wo nošenju a wo zhotowjenju je so nažel hižo jara zhubiła.

Zo by so tomu zadźěwało, wěnuje so Forum serbskich narodnych drastow tutej tematice. Chce z tym serbsku drastu a wědu wo njej jako materielne a imaterielne zdźědźinstwo wobchować a zaručić, zo so drasta dale nosy a z tym zdźerži. Z tym so jenož serbska identita njezesylni, ale spožći so cyłemu regionej tež hospodarska lěpšina přez jónkrótnu mnohotnosć.

Naša naležnosć

“Forum serbskich narodnych drastow” přewjedźe w cyłej Łužicy naprašowanje k regionalnej drasće jako imaterielne zdźědźinstwo.

Přez naprašniki a wosobinske interviewy ma so aktualny staw wo powšitkownej wědźe a hladanje serbskeje narodneje drasty zwěsćić. K tomu słušeja mjezy druhim častosć nošenja, přiležnosće, wašnje zhotowjenja a chowanja, pěstowanja a dalewuwića serbskeje narodneje drasty.

Wuchadźejo z toho, móže so zwěsćić, hač a hdźe wobsteja słabosće abo deficity. Wuslědki budu so zjawnje k diskusiji stajić a na tutym zakładźe maja so konkretne naprawy k zdźerženju a dalewuwiću serbskeje narodneje drasty wotwadźować.

Naprašownje potrjechi wšitkich, kotrež maja zwisk k serbskej narodnej drasće

  • nošerki narodneje drasty
  • hotwańče
  • šwalče a zhotowjerjo narodneje drasty
  • towarstwa/ šule/ pěstowarnje
  • institucije a muzeje (na př. domizniske komorki, Serbski dom, Serbski ludowy ansambl a dalše)

Projekt podpěruja mjez druhim

  • Towarstwo pěstowanja regionalneje kultury Srjedźneje Łužicy z. t.
  • Gabriela Linack, zamołwita za serbske naležnosće města Wojerecy
  • Sonja Hrjehorjowa, Regionalna rěčnica za teritorij župy Wojerecy
  • Regina Krawcowa, něhdyša zamołwita za serbske naležnosće města Budyšin
  • Edit Pjenkowa, Elvira Hantšowa, Petra Kupcyna a dalše